sk

Typy grantov

Všeobecná podpora

 

Určená na inštitucionálnu podporu organizácií. Grantová podpora je spravidla určená na pokrytie operačných nákladov – miezd, komunikačných a cestovných nákladov, nájmu, techniky či na krytie nákladov spojených s realizáciou iných projektov, vyžadujúcich si finančnú spoluúčasť (spolufinancovanie).

Projektové aktivity

 

Ide o podporu určenú na realizáciu špecifických aktivít organizácie. Takými môžu byť vzdelávacie a osvetové aktivity, výskumy, poskytovanie špecializovaných služieb, testovanie metodík a inovatívnych postupov, komunitné aktivity, kampane.

Cestovné granty

 

Cestovné granty sú určené na krytie cestovných nákladov, spojených s účasťou na významných podujatiach – na konferenciách, letných školách, seminároch a odborných workshopoch. Ide o podujatia, účasť na ktorých pomáha jednotlivkyniam v ich odbornej práci a aktivizme.

Mimoriadne granty

 

Jedná sa o granty pre skupiny a organizácie, ktoré sa ocitli v nepriaznivej, zložitej či neobvyklej situácii; alebo sú určené pre tie organizácie, pre ktoré je náročné získať financie od iných donorských organizácií.

Štipendium Ľudmily Čuchranovej

 

Štipendium je určené mladým slovenským vedkyniam - študentkám doktorandského štúdia z oblasti prírodných vied a matematiky. Štipendium je určené na čiastočné pokrytie nákladov spojených s účasťou doktorandky na medzinárodných podujatiach, vo výnimočných prípadoch aj nákladov spojených s terénnym výskumom. Zo štipendia je možné hradiť cestovné náklady, náklady na ubytovanie a/alebo aj konferenčný poplatok.

Momentálne neudeľujeme mimoriadne štipendium Ľudmily Čuchranovej. V rokoch 2007 – 2013 sme udelili 61 štipendií, z toho 39 na Slovensku a 22 v Českej republike, v celkovej čiastke 20 203,94 EUR (25 912,28 USD). Našim želaním je, aby sme mohli opäť obnoviť udeľovanie štipendií Ľudmily Čuchranovej a prispieť k podpore mladých vedkýň.

Ak sa chcete k našej snahe pripojiť, tu sa môžete dozvedieť, ako na to.

 

Kto bola Ľudmila Čuchranová?

Sociologička Ľudmila Čuchranová pracovala niekoľko rokov v oblasti styku s verejnosťou. Akademické tituly získala na Lomonosovovej univerzite v Moskve a na parížskej Sorbonne. Bola všestranným, vrúcnym a aktívnym človekom. Okrem sociológie sa vo voľných chvíľach venovala kulturológii, štúdiu jazykov, ale aj kulinárskemu umeniu. Jej najväčšou záľubou však bola astronómia. Poznanie bolo hybnou silou Ľudmilinho života. Mimoriadne štipendium, ktorú na jej pamiatku udeľuje Slovensko-český ženský fond, je určený ženám ako bola ona - mladým vedkyniam, ktoré chcú posúvať hranice ľudského poznania ďalej.

→  Grantové podmienky

→  Podporené projekty