sk

Podporili sme

V rámci otvoreného grantového kola s názvom "Na sexuálnych a reprodukčných právach záleží! Za informácie, za služby, za možnosť voľby!" sme v roku 2020 podporili deväť neziskových organizácií.

V rámci otvoreného grantového kola s názvom "Na sexuálnych a reprodukčných právach záleží! Za informácie, za služby, za možnosť voľby!" sme celkovo prerozdelili 29 900 EUR a udelili granty deviatim občianským združeniam, ktoré hája práva žien a/alebo LGBTIQ+ ľudí. Uvedené grantové kolo sme mohli realizovať vďaka finančnej podpore medzinárodných organizácií Global Fund for Women a Open Society Foundations.

 

Prehľad podporených organizácií:

Aspekt

"Posilňovanie feministickej praxe v oblasti reprodukčných práv v SR"

Výška grantu: 3 000 EUR

Občianske združenie Aspekt sa dlhodobo zasadzuje za dodržiavanie práv žien. Spolu s organizáciou Možnosť voľby, občianskou iniciatívou Povstanie pokračuje a za pomoci mnohých aktivistiek a aktivistov vytvorili občiansku iniciatívu Nebudeme ticho!, ktorej cieľom je obhajoba reprodukčných práv žien – práv žien slobodne a zodpovedne rozhodovať o svojich telách a reprodukcii (kedy a koľko detí sa rozhodnú mať) a na kvalitnú zdravotnú zdravotnú starostlivosť. Hlavným cieľom podporeného projektu je posilňovanie feministickej praxe v oblasti reprodukčnej spravodlivosti, a to prostredníctvom publikovania odborných a informačných textov a realizovania popularizačných aktivít. Významnú časť projektu tvorí aj podpora prevádzky knižnice Aspektu a tímu tejto organizácie.

 

Iniciatíva Inakosť

"Online podpora pre trans ľudí"

Výška grantu: 2 800 EUR

Transrodoví ľudia čelia diskriminácii v prístupe k zdravotnej starostlivosti spojenej s tranzíciou. Najzávažnejšími problémami sú nútené operačné výkony kvôli právnenu uznaniu rodu, ktoré osoby okrem iného zbavujú reprodukčnej schopnosti. V rámci projektu Iniciatíva Inakosť vytvorí nový formát podporných skupín pre transrodových ľudí v online priestore. Vďaka tomu budú podporné skupiny dostupné ako pre ľudí zo vzdialenejších regiónov Slovenska, tak aj počas trvania protipandemických opatrení a v čase uzatvorenia časti poradenských služieb na Slovensku. Posilnená a o svojich právach informovaná osoba vie ľahšie získať prístup k zdravotnej starostlivosti a vie účinnejšie čeliť diskriminácii a násiliu v nej.

 

Možnosť voľby

"Posilniť možnosť voľby"

Výška grantu: 5 000 EUR

Občianske združenie Možnosť voľby sa už od svojho vzniku v roku 2001 usiľuje o to, aby sme všetci žili v spoločnosti, kde ľudia majú reálne možnosti voľby a žiť svoj život bez obmedzení rodových stereotypov. Projekt podporený v rámci otvoreného grantového kola predstavuje strategickú podporu aktivít Možnosti voľby zameraných na ochranu reprodukčných práv žien. Udelený grant umožní spolufinancovanie väčšieho projektu občianského združenia, ktorého cieľom je posliniť právo žien slobodne sa rozhodovať o svojom tele a reprodukcii. Vďaka projektu organizácia Možnosť voľby zrealizuje rôzne spektrum advokačných, výskumných a informačných aktivít v oblasti slobody rozhodovania o tele a reprodukcii každej ženy.

 

Odyseus

"Chcú ich a sú potrebné! Služby len pre ženy."

Výška grantu: 4 000 EUR

Projekt je zameraný na ženy, ktoré sa aktuálne v sieti rôznych služieb občianského združenia Odysues „strácajú“.  V porovnaní s mužmi je žien využívajúcich služby združenia podľa štatistík omnoho menej (len cca 30% z celkového klientstva tvoria ženy). Preto združenie prišlo s nápadom vytvoriť extra službu len pre ženy. Poskytovanie tejto služby prebieha vo vylúčenej lokalite na Pentagone v Centre K2. Služba len pre ženy vytvára bezpečný priestor pre klientky združenia, kde môžu spolu s pracovníčkami združenia diskutovať o témach dôležitých i citlivých  (ako napríklad potrat, adopcia, násilie vo vzťahu, závislosť, partnerské vzťahy, zdravotné problémy a podobne) a dostávať široké spektrum odborného poradenstva.

 

Občan, demokracia a zodpovednosť

"Informácie, podpora a možnosť voľby ako kľúče k dobrým službám pôrodnej starostlivosti "

Výška grantu: 2 500 EUR

Hlavným cieľom projektu občianského združenia Občan, demokracia a zodpovenosť je posilniť lokálne iniciatívne skupiny žien, komunitné líderky a iné ženy, ktoré sa usilujú o zlepšenie situácie tehotných a rodiacich žien a o dodržiavanie ich práv pri poskytovaní pôrodnej starostlivosť. Posilňovanie týchto aktívnych žien a ženských skupín bude prebiehať najmä formou odborných konzultácií a vzdelávacích aktivít. Ďalším cieľom aktivít v rámci podporeného projektu je zvyšovanie informovanosti o právach žien v priebehu poskytovania pôrodnej starostlivosti.

 

Poradňa pre občianske a ľudské práva

„Počúvajme hlasy a skúsenosti rómskych žien“

Výška grantu: 4 100 EUR

Poradňa pre občianske a ľudské práva dlhodobo spolupracuje so skupinou približne 15 rómskych aktivistiek žijúcich v marginalizovaných komunitách na východnom Slovensku. Spolu zrealizovali mnohé aktivity zamerané na ochranu reprodukčných práv rómskych žien na Slovensku. Cieľom tohto projektu je pokračovať v rozvíjaní tejto spolupráce, mobilizovať ďalšie rómske ženy a získavať podporu zo strany ženskoprávnych mimovládnych organizácií a iných žien, mužov na Slovensku smerom k obhajobe práv rómskych žien. Kľúčovou aktivitou projektu je organizovanie stretnutí rómskych aktivistiek. V rámci týchto spoločných stretnutí budú môcť plánovať rôzne aktivity zamerané na ochranu reprodukčných práv rómskych žien na Slovensku, a v bezpečnom priestore budú môcť zdieľať rómske ženy vlastne životné skúseností.

 

Saplinq

PRIDE Košice 2021 – PRIDE Online Lab – pilot!

Výška grantu: 2 500 EUR

Projekt PRIDE Košice 2021 – PRIDE Online Lab – pilot predstavuje pilotný projekt rozvoja LGBT+ aktivistov a aktivistiek prostredníctvom dlhodobého a praktického online a offline vzdelávania, výstupom ktorého je realizácia PRIDE festivalu. V rámci prípravy a realizácie PRIDE festivalu získajú účastníci a účastníčky základné zručnosti v oblasti ľudských práv LGBT+ ľudí, projektového myslenia, organizácie podujatí a tímovej spolupráce. Po konci projektu tak budú pripravení a pripravené sa zapojiť do hnutia za práva LGBT+ ľudí.

 

Žena v tiesni

„Spoznaj vlastnú silu“

Výška grantu: 3 000 EUR

Odborníci a odborníčky odhadujú, že na Slovensku každý rok dôjde rádovo k tisícom znásilnení. Nahlásených je však len zlomok z nich. Jedným z častých dôvodov prečo ženy nenahlásia znásilnenie je strach z obviňovania či odsudzovania zo strany okolia alebo z jednania polície. Väčšina žien, ktorá prežila znásilnenie ostáva so svojou traumou sama, čo mnohokrát vedie k dlhodobým psychickým problémom. Na Slovensku stále pretrvávajú predsudky, že za znásilnenie si ženy môžu samé, alebo sex bez súhlasu ženy možno ospravedlniť tým, ak mala žena na sebe zvodné či odhaľujúce oblečenie. Občianske združenie Žena v tiesni sa rozhodlo v rámci tohto projektu posilniť ženy v ich kompetenciách brániť sa voči násilníkom, zvyšovať povedomie verejnosti o sexuálnom násilí a odstraňovať rôzne škodlivé predsudky o znásilnení a ženách. Aktivity projektu vychádzajú z potrieb a želaní klientiek združenia. Cieľom projektu je naučiť klientky združenia prvkom sebaobrany a šíriť informácií o sexuálnom násilí v online priestore.

 

Ženské kruhy

„Bez informácii sa nevieme slobodne rozhodnúť“

Výška grantu: 3 000 EUR

Pandémia zvýraznila systémové aspekty porušovania práv žien pri pôrodoch a v súvislosti s reprodukčným zdravím. Ženské kruhy ako jediná grassrootová organizácia na Slovensku prináša pohľad na reprodukčné práva v ich celistvosti, vrátane starostlivosti v tehotenstve, pri pôrode a v šestonedelí a prepája tieto oblasti s právom žien rozhodovať o vlastnej reprodukcii – o počte a čase narodenia detí. V rámci tohto projektu si  organizácia kladie za cieľ poskytovať ženám aj v náročnom pandemickom období zázemie v podobe kvalitných informácií a zvyšovania povedomia o ich právach. Aktivity občianskeho združenia prispievajú k tomu, aby boli napĺňané práva žien na slobodné, informované a autonómne rozhodovanie v súvislosti s reprodukčným zdravím.