sk

Na sexuálnych a reprodukčných právach záleží! Za informácie, za služby, za možnosť voľby!

Slovensko-český ženský fond vyhlasuje otvorené grantové kolo na podporu sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien a LGBTIQ+ ľudí.
ZMENA: Vzhľadom na aktuálnu situáciu a opatrenia, ktoré prijala Slovenská republika s cieľom riešiť intenzitu šírenia ochorenia COVID-19 v populácii, sme sa rozhodli, že nie je potrebné posielať grantovú žiadosť aj poštou. Nateraz stačí poslať grantovú žiadosť elektronicky do 30.októbra polnoci. Zasielanie grantových žiadostí poštou budeme riešiť dodatočne po uvoľnení aktuálnych opatrení.

 

Otvorené grantové kolo Slovensko-českého ženského fondu 2020

 

Slovensko-český ženský fond vyhlasuje otvorené grantové kolo na podporu sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien a LGBTIQ+ ľudí. Celkovo bude v rámci výzvy prerozdelených 30.000 EUR. Organizácie podporujúce práva žien a LGBTIQ+ ľudí sa môžu uchádzať o granty vo výške 1.000 EUR až 5.000 EUR. Podporíme projekty v dĺžke trvania 10 mesiacov s možným začiatkom realizácie už v novembri 2020.

 

***

Aktuálna spoločenská situácia

Sexuálne a reprodukčné práva a zdravie patria medzi základné ľudské práva. V súčasnosti možno pozorovať znepokojujúce trendy v oblasti dodržiavania sexuálnych a reprodukčných práv a zdravia žien a LGBTIQ+ ľudí aj na Slovensku:

 • inštitucionálne spochybňovanie rodovej rovnosti a sexuálnych a reprodukčných práv a zdravia;

 • ohrozovanie prístupu k službám a informáciám v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv a zdravia.

Uvedené trendy, ktoré sa opierajú o kultúrne postoje o ženách, LGBTIQ+ ľuďoch a ich telách a životoch vedú k tvorbe prostredia, v ktorom dochádza k stigmatizácii, diskriminácii až kriminalizácii sexuálnych a reprodukčných práv a zdravia žien a LGBTIQ+ ľudí.

Obhajoba a presadzovanie sexuálnych a reprodukčných práv posilňuje rovnosť a slobodu v spoločnosti. Veríme, že ženy a LGBTIQ+ ľudia by mali mať možnosť voľby a robiť slobodné rozhodnutia o svojich telách a zdraví. Vieme a nepochybujeme o tom, že ženy a LGBTIQ+ ľudia vedia robiť rozhodnutia, ktoré sú pre nich v kontexte ich životov a aktuálnej situácie najlepšie.

Rola Slovensko-českého ženského fondu

V Slovensko-českom ženskom fonde sme presvedčené, že aj s nižším množstvom financií sa dajú dosiahnuť významné zmeny s pozitívnym dopadom na životy žien, LGBTIQ+ ľudí a ich blízkych, rodiny či komunity. Cieľom zmien, ktoré si želáme, je rozvoj slobodnej a otvorenej spoločnosti, ktorá uznáva hodnoty rodiny, komunity a sebarealizácie pre všetkých a všetky bez ohľadu na rod, sexuálnu orientáciu, farbu pleti, politický postoj, náboženské presvedčenie či voľbu životného štýlu.

Naším zámerom je podporovať projekty a aktivity organizácií, ktoré:

 • majú nápad a chcú prepájať ľudí, skupiny a organizácie;

 • si želajú vyskúšať či realizovať aktivity, na ktoré doteraz nemali čas či zdroje;

 • využívajú humor či rôzne formy umenia.

Cieľ

Zámerom Slovensko-českého ženského fondu je prostredníctvom tejto výzvy podporiť aktivity ženskoprávnych, ľudskoprávnych a LGBTIQ+ organizácií a/alebo skupín, ktoré svojou činnosťou vedomo posilňujú práva žien a LGBTIQ+ ľudí na Slovensku v nasledujúcich oblastiach:

 1. Sexuálne a reprodukčné práva a zdravie žien a LGBTIQ+ ľudí

 2. Znižovanie dopadov chudoby na životy žien a LGBTIQ+ ľudí.

Uvítame projekty so špecifickým zameraním na marginalizované skupiny žien a LGBTIQ+ ľudí.

Príklady aktivít, ktoré môžu byť podporené v rámci výzvy:

 1. Grassrootové a komunitné aktivity : Môže ísť napríklad o aktivity zamerané na stretávanie sa žien, LGBTIQ+ ľudí s politickým, sociálnym a/alebo kultúrnym dopadom; výmenu skúseností; premýšľanie spoločných stratégií a ich postupnú realizáciu.
 2. Budovanie partnerstiev a sietí: a) v rámci ženského a LGBTIQ+ hnutia (napríklad za účelom posilnenia spolupráce medzi rôznymi generáciami, skupinami z rôznych sociálnych tried a rôznej etnickej príslušnosti); b) v rámci medzisektorovej spolupráce – medzi ženskoprávnymi a LGBTIQ+ organizáciami a zástupcami/zástupkyňami z verejného, súkromného, neziskového, akademického sektora, z oblasti kultúry a médií; c) medzi rôznorodými skupinami ľudí, organizáciami či viacerými komunitami.
 3. Advokácia na lokálnej, regionálnej a/alebo celonárodnej úrovni.
 4. Prepojenie umenia a občianskeho aktivizmu v prospech posilňovania informovanosti o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach žien a LGBTIQ+ ľudí a rešpektu voči rôznorodosti (sociálnej, ekonomickej či kultúrnej).

 

Zahájenie realizácie aktivít/ použitia finančných prostriedkov: najskôr od 15. novembra 2020.

Ukončenie čerpania grantu: najneskôr do 31. augusta 2021.

Grantové žiadosti je potrebné zaslať do polnoci 30. 10. 2020 elektronicky vo formáte doc. na adresu pestanska@womensfund.sk

Budeme požadovať aj 3 podpísané vyhotovenia grantovej žiadosti a prílohy grantovej žiadosti (uvedené v grantovej žiadosti) v 1 vyhotovení zaslať poštou na adresu: Slovensko-český ženský fond, Na vŕšku 10, 811 01 Bratislava. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a opatrenia vlády Slovenskej republiky, ktorých cieľom je riešiť intenzitu šírenia ochorenia COVID-19 v populácii, termín zaslania grantových žiadostí poštou budeme riešiť po zmene aktuálnej situácie.

Návrhy projektov môžete konzultovať so Zuzanou Pešťanskou v pondelok, utorok a stredu od 10:00 do 16:00 hodiny. Kontaktné údaje: e-mail: pestanska@womensfund.sk; telefónne číslo: +421 948 768 920.

Vyhodnotenie

Táto výzva je súčasťou našej snahy vytvárať podmienky na to, aby sa ženy a LGBTIQ+ ľudia mohli stretávať, podporovať sa, vymieňať si skúsenosti, strategizovať či reagovať na aktuálnu ekonomickú, politickú či sociálnu situáciu, v záujme obhajoby vlastných práv a slobôd (t.j budovanie infraštruktúry rezistencie, viac na http://www.womensfund.sk/sk/kto-sme/poslanie-a-ciele/).

Pri rozhodovaní o tom, ktoré zo zaslaných projektových žiadostí budú podporené, budeme spolu so Správnou radou Slovensko-českého ženského fondu a externými nezávislými expertkami zvažovať nasledujúce aspekty (kritériá hodnotenia):

 • ľudskoprávna, ženskoprávna orientácia organizácie;

 • dlhodobé cielenie aktivít organizácií/skupín na dosiahnutie systémových zmien;

 • organizácia, ktorá pôsobí minimálne jeden rok;

 • orientácia žiadosti o grant bude v súlade s cieľmi uvedenými v tejto výzve.