sk

2% pre Slovensko-český ženský fond a podporu ženskoprávnych organizácií!

Vaše 2% z daní znamenajú podporu pre celé spektrum aktivít ženskoprávnych organizácií.

Slovensko-český ženský fond je na Slovensku jedinou organizáciou, ktorá sa snaží získavať zdroje pre dôležitú prácu ženských mimovládnych organizácií, podporu ženských práv a uplatňovanie rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v našej spoločnosti. 

Aj vďaka Vám môžeme podporovať projekty a aktivity neziskových organizácií, ktoré posilňujú práva a postavenie žien a dievčat na Slovensku. Pokiaľ ste sa rozhodli podporiť Slovensko-český ženský fond, uvádzame prehľadný postup ako na to.

Ako na to?

  • V prípade, že ste fyzická osoba podávajúca samostatne daňové priznanie v roku 2017 k dani z príjmov za rok 2016, zaplatili ste daň a nemáte nedoplatok na dani ani za predchádzajúce obdobia, môžete nás podporiť svojimi 2%. V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2016 – typ A – sú uvedené kolónky na poukázanie 2 % – VIII. Oddiel na strane 5 - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona. Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu na strane 11 - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona.
  • Ak ste právnická osoba (organizácia), vyššie uvedené údaje vpíšte do oddielu IV, na strane 9 daňového priznania pre právnické osoby.

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Identifikačné údaje našej organizácie pre účelu poukázania 2%:

Slovensko- český ženský fond
Baštová 5
811 03 Bratislava
IČO: 30851041
Právna forma: organizácia s medzinárodným prvkom

  • Ak ste zamestnankyňa alebo zamestnanec, požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov do 15.02.2018. Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví Potvrdenie o zaplatení dane, z ktorého si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% zo zaplatenej dane. Táto suma musí byť minimálne 3,00 EUR. Stiahnite si a vyplňte formulár Vyhlásenia o poukázaní 2% zaplatenej dane. (Údaje o Slovensko-českom ženskom fonde sme v tomto formulári už vyplnili.) Obidve tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2% dane doručte najneskôr do 30.04.2017 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech nášho ženského fondu