sk

Miroslava Bobáková

Je absolventkou etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v jej magisterskom aj doktorandskom stupni. Počas štúdia sa venovala problematike rodiny a príbuzenstva, mechanizmom konštruovania skupinovej – rodinnej identity. Pracovne pôsobila ako analytička, výskumníčka, konzultantka i trénerka v neziskových organizáciách, verejnom sektore a v medzinárodných organizáciách. Pedagogicky pôsobila ako odborná asistentka na Katedre etnológie a muzeológie FiF UK v Bratislave.

Venuje sa problematike ľudských práv žien, rozvoja občianskej spoločnosti, najmä cez perspektívu podpory a rozvoja ženskoprávnych organizácií, ženských skupín a iniciatív, feministickej filantropie, podpory aktivizmu a aktívneho občianstva v systémoch zdieľaného spravovania. Venuje sa monitoringu a evaluácii, ktoré vníma aj ako súčasť procesov učenia sa a plánovania, v skupinách a organizáciách.

 


Späť