sk

 

Hodnoty

Východiskom pre našu prácu je rešpekt k ľudským právam a uznanie dlhoročného úsilia ženského a feministického hnutia za oslobodenie žien od násilia a diskriminácie.

Partnerstvo a spolupráca / Spolupracujeme

V našej práci kladieme dôraz na partnerstvo a spoluprácu. Spolupracujeme s grantistickými organizáciami, donorskými organizáciami, odborníčkami, odborníkmi a laickou verejnosťou. V každom bode budovania a kultivovania spolupracujúceho vzťahu sa snažíme o vzájomné posilnenie. Zohľadňujeme pritom históriu, vedomosti a zručnosti, rešpektujeme hodnotový rámec a východiská, o ktoré sa každá a každý v partnerskom vzťahu opiera. Spoluprácu vnímame ako výnimočnú príležitosť pre vzájomné učenie sa.

Transparentnosť a zodpovedanie sa / Zodpovedáme sa

V spolupráci sa snažíme o transparentnú a vedomú komunikáciu svojich rol a pozícií. Svoju činnosť vykonávame s ohľadom na misiu a dlhodobé ciele, ktoré spoluprácou sledujeme. Oceňujeme skúsenosti a hodnoty žien a ženskoprávnych organizácií, ktoré sa snažíme svojou prácou podporiť a pozitívne ovplyvniť. Sú to práve ženy, ktorým sa priamo či nepriamo svojou prácou zodpovedáme.

Rešpekt / Rešpektujeme

Východiskom našej práce je rešpekt ako súčasť každodenného jednania. Rešpektovať znamená venovať pozornosť, empatiu a hlboké porozumenie rôznorodým identitám, kontextom a podmienkam, ktoré určujú životy žien. Rešpektujeme rôznorodosť názorov a rozmanitosť zručností, skúseností a vedomostí, ktoré ženy majú. Pokiaľ chceme znižovať mieru predsudkov a napomáhať porozumeniu toho, kým všetkým ženy sú, sme si vedomé toho, ako veľmi je potrebné pestovať a uplatňovať rešpekt a uznanie.

Solidarita a sesterstvo / Sme solidárne

Záväzkom Slovensko-českého ženského fondu je pôsobiť ako súčasť ženského kolektívneho hnutia, v snahe posilňovať hlas, viditeľnosť a vplyv žien. Ak chceme prispievať k pozitívnym zmenám v životoch žien, potrebujeme stáť jedna vedľa druhej v solidarite a porozumení, ktorú vyjadruje sesterstvo. Sesterstvo nie je len deklarovaná sympatia k osudom iných žien. Je vyjadrením hlbokého a spoločne zdieľaného záväzku meniť postavenie žien, najmä tých, ktoré čelia vylúčeniu a zažívajú násilie a diskrimináciu.