sk

 

 

 

Prístup

Našou prácou chceme prispievať k systémovým zmenám.  Myslíme pod tým také spoločenské zmeny, ktoré vedú k prospechu žien.

Snažíme sa, aby naša podpora smerom k ženám, skupinám žien a ženskoprávnym organizáciám bola dlhodobá, udržateľná a férová.

Z pozície donorskej organizácie nejdeme do súťaže o zdroje s organizáciami, ktoré podporujeme a chceme podporovať. Znamená to, že ani na Slovensku ani v Čechách sa neuchádzame o grantovú podporu našich projektov z verejných zdrojov. Ak sa tak deje, naše partnerské organizácie o tom informujeme a konzultujeme to s nimi.

V podpore žien a ich práv sa snažíme uplatňovať prístup "zdola". Zároveň sa pritom riadime týmito princípmi:

Intersekcionalita

Sme si vedomé efektov etnickej, rodovej a triednej príslušnosti na životy žien. Ženy nevnímame ako jednoliatu skupinu. Ženy sa práve svojimi skúsenosťami a identitami, pretváranými a situovanými v historicky a sociálne špecifickom kontexte, navzájom líšia. Snažíme sa byť k rôznym identitám a skúsenostiam žien citlivé a porozumieť im.

Infraštruktúra rezistencie

Oporu pre našu prácu nachádzame vo feministických východiskách a v poznatkoch sociálnych vied. Snažíme sa kriticky prepájať teóriu s praxou. Svoje poznatky chceme využívať v prospech vytvárania podmienok – infraštruktúry, aby sa ženy mohli stretávať, organizovať sa, vymieňať si informácie a skúsenosti, upozorňovať na svoju situáciu a situáciu vo svojich komunitách. Vedie nás k tomu presvedčenie, že pokiaľ ženy nemajú túto podpornú infraštruktúru, ich snaha v prospech dodržiavania ženských práv je márna.

Transformácia

Ako transformatívny vnímame proces a preto zdôrazňujeme dobré nastavenie procesov, ktoré umožňujú zvyšovať porozumenie, posilňujú záväzok, vzájomnú dôveru, spoluúčasť i spoluzodpovednosť.