sk

Podoby filantropie v prospech ženských práv

Slovensko-český ženský fond realizuje analýzu toho, ako sú podporované ženské práva prostredníctvom firemnej a korporátnej filantropie na Slovensku.

Podrobnosti projektu

Slovensko-český ženský fond realizuje analýzu toho, ako sú podporované ženské práva prostredníctvom firemnej a korporátnej filantropie na Slovensku. Táto analytická aktivita fondu je finančné podporená spoločnosťou Philip Morris Slovakia.

Východiská výskumu

Dôležitým faktorom udržateľnosti a rozvoja ženskoprávnych mimovládnych organizácií je diverzita zdrojov filantropickej podpory. Okrem štátu, medzinárodných organizácií, bilaterálnych i multilateránych fondov, podstatnú rolu v podpore týchto organizácií zohráva aj korporátny a súkromný sektor. Na to, aby boli zdroje efektívne prerozdeľované je potrebné poznať prostredie a procesy, v rámci ktorých toto prerozdeľovanie prebieha.
V Slovensko-českom ženskom fonde považujeme za dôležité vykonávať takú expertízu, ktorá vedie k podpore organizácií, ktoré sa venujú ženským právam, feminizmu a právam LGBT+ osôb. Domnievame sa, že práve výskum firemnej filantropie na Slovensku môže byť takouto expertízou.

Zámer výskumu

Analýze firemnej filantropie sa dlhodobo venujú organizácie ako Nadácia Pontis, Centrum pre filantropiu či Asociácia firemných nadácií. Náš zámer sa odlišuje od doteraz realizovaných výskumov a analýz v troch aspektoch:

  1. Výskumný projekt sa venuje špecifickej problematike, a to rodovej analýze firemného filantropického prostredia na Slovensku. Konkrétne sa zameriava na filantropickú podporu projektov, ktoré sa týkajú aktivít a práv žien a dievčat.
  2. Náš výskumný projekt je súčasťou podobných výskumno-analytických aktivít, realizovaných v iných krajinách sveta. Výsledky tak prehlbujú poznanie v tejto téme v širšom rozsahu. Výskum má teda aj komparatívny potenciál, nakoľko umožňuje porovnávanie situácie s inými krajinami/regiónmi.
  3. Zozbierané dáta interpretujeme v kontexte etiky podporovania ženských práv.

Ciele výskumu

  1. Analýza prostredia a trendov v oblasti financovania ženských práv z firemných zdrojov za ostatné tri roky na Slovensku. V tejto súvislosti nás zaujíma, aké témy, projekty a aktivity podporujú firemné nadácie a firmy v rámci vlastnej filantropickej činnosti.
  2. Interpretácia toho, ako osoby, ktoré majú na starosti nadačné a filantropické programy firiem, uvažujú o firemnej zodpovednosti a filantropii a v rámci akých procesov pracujú.

Využitie

Výskum realizujeme aj s cieľom:

  1. poznávania filantropického prostredia na Slovensku; a
  2. vytvárania advokačnej stratégie v oblasti získavania zdrojov pre projekty v oblasti ženských práv.

Advokačná stratégia bude pozostávať minimálne z nasledujúcich dvoch krokov:

  1. Vytvorenie fóra zodpovedných firiem v oblasti financovania ženských práv. Táto myšlienka vzišla od spoločnosti Philip Morris Slovakia a našou snahou je rozvinúť ju. 
  2.  Na základe výsledkov výskumu vytvoríme štandardy pre zodpovedné filantropické angažovanie sa v oblasti ženských práv na Slovensku.