sk

Grantové podmienky

Kto môže požiadať o grant?

Požiadať o grantovú podporu môže len oficiálne zaregistrovaná mimovládna nezisková organizácia so sídlom v Slovenskej republike alebo v Českej republike, ktorá sa venuje problematike rovnosti a ženských ľudských práv, čo aj potvrdzuje svojimi aktivitami. Primárne podporujeme ženské skupiny a ženskoprávne organizácie, v ktorých sa ženy podieľajú na riadení a správe, prijímaní rozhodnutí a realizácii aktivít. Ďalej podporujeme aj tie ľudskoprávne organizácie, u ktorých aktivity zamerané na podporu ženských práv predstavujú významný podiel.

Posudzovanie grantových žiadostí

V každej krajine získava Slovensko-český ženský fond odporúčania na predložené projekty od spolupracujúcich expertiek. O konečnom udelení podpory pre jednotlivé projekty a organizácie rozhoduje správna rada. Organizácia dostane vyrozumenie o udelení grantu do 3 týždňov od prijatia rozhodnutia správnej rady.

Vyhodnotenie projektov

Organizácie, ktoré získali grant, sú povinné zaslať do dvoch mesiacov po ukončení projektu záverečnú správu a kópie finančných dokladov do príslušnej kancelárie fondu.
 

Typy grantov

→  Podporené projekty