cz

Ženské fondy - cesta k podpore žien a dievčat a ich práv

Čo sú ženské fondy, aká je ich práca, čomu sa venujú?

Čo sú ženské fondy?

Slovensko-český ženský fond je súčasťou rodiny ženských fondov, ktoré pôsobia vo všetkých regiónoch sveta. Ženské fondy sú organizácie, ktoré sa zasadzujú za dosiahnutie rodovej, rasovej, ekonomickej, sociálnej a environmentálnej rovnosti a spravodlivosti a dodržiavanie ľudských práv na komunitnej, regionálnej i globálnej úrovni.

Z hľadiska právnej formy sú to nadačné fondy či nadácie, ktoré podporujú ženskoprávne skupiny a ženské hnutia tým, že im poskytujú finančné a iné zdroje, aby mohli napĺňať svoje vízie spravodlivého sveta.

Čo ženské fondy robia?

· Fundraisujú

Napájame sa na tradičné i nové formy zdrojov a fondov, určených pre ženy, dievčatá a LGBTIQ+ ľudí, mobilizáciou zdrojov zo svojho lokálneho/domáceho prostredia i zahraničia, v snahe udržať svoju prácu i prácu našich grantistických partnerských organizácií.

· Financujú

Zásadný podiel zo získavaných zdrojov poskytujeme smerom k podpore skupín žien, dievčat a LGBTIQ+ ľudí, ženskoprávnych a LGBTIQ+ organizácií, koalícií, sietí a hnutí.

· Posilňujú hnutie a sprevádzajú

Ako ženské fondy sprevádzame grantistické partnerské organizácie v podpore ich práce v ich vlastnom kontexte. Zahŕňa to diskusiu o ich situácii a potrebách, identifikáciu a tvorbu príležitostí pre spoločné učenie sa a zvyšovanie ich vplyvu. Ženské fondy vzišli zo ženského hnutia, sú jeho súčasťou a na rozvoj ženského hnutia zameriavajú svoju činnosť.

· Ovplyvňujú donorov, donorské a filantropické prostredie

Okrem našej vlastnej práce v oblasti získavania zdrojov, spolu s lokálnymi a medzinárodnými donormi – nadáciami, bilaterálnymi a multilaterálnymi donormi, miestnymi samosprávami a vládami a firmami advokujeme v prospech žien, smerom k lepším zdrojom pre aktivizmus a práva žien, dievčat a LGBTIQ+ ľudí.

· Tvoria a kultivujú kultúru feministickej filantropie

Oslovujeme, motivujeme a podporujeme jednotlivkyne a jednotlivcov v ich rozhodnutí dlhodobo podporovať feministický aktivizmus.

Akým témam sa ženské fondy venujú?

 • Násilie páchané na ženách a dievčatách ako rodovo podmienené násilie
 • Rodičovské, sexuálne a reprodukčné ľudské práva
 • Podpora znevýhodnených skupín žien
 • Rovnosť šancí a príležitostí, rodová spravodlivosť
 • Rozvojová spolupráca
 • Migrácia
 • Ľudské práva
 • Rozvoj a posilňovanie demokracie
 • Budovanie mieru a riešenie konfliktov
 • Environmentálna spravodlivosť
 • Rasová spravodlivosť
 • Sociálna a ekonomická spravodlivosť
 • Aktivizmus a práva LGBTIQ+ ľudí

V čom sú ženské fondy výnimočné?

· Stavajú mosty, prepájajú a rozumejú

Ženské fondy sú v spojení s grantistickými partnermi a prostredím, v ktorom pôsobia. Majú expertné porozumenie pre to, akým potrebám a príležitostiam čelia ženy, dievčatá a LGBTIQ+ ľudia, vo svojej snahe posilňovať svoje ľudské práva, vo svojom kontexte. Pomáhajú donorom a filantropickým iniciatívam nasmerovať ich zdroje k ženám, dievčatám a LGBTIQ+ ľuďom strategickým, rešpektujúcim a udržateľným spôsobom.

· Posilňujú rozvoj demokracie

Ženské fondy posilňujú ženské a ženskoprávne organizácie, skupiny žien a ženské hnutia, považujúc ich za významný hlas občianskej spoločnosti, ktorá sa usiluje o rozvoj demokratickej spoločnosti. Vytvárame podmienky a podporujeme sieťovanie a spoluprácu.

· Podporujú rozvoj kapacít organizácií a ich inštitucionálne zázemie

Prácou ženských fondov je podporovať organizačné kapacity našich partnerských grantistických organizácií v rôznych oblastiach – získavania zdrojov, finančného riadenia, sieťovania, vytvárania a rozvíjania nástrojov pre monitorovanie a hodnotenie svojej práce, vzájomného učenia sa.

· Udeľujú granty

V mnohých prípadoch sú ženské fondy prvým, hlavným a niekedy jediným zdrojom podpory pre iniciatívy, skupiny, aktivity a organizácie, ktoré iniciujú, vedú a spravujú ženy, dievčatá a LGBTIQ+ ľudia. Ženské fondy sa snažia o účinnú asistenciu. Z hľadiska procedúr, naše žiadosti ako aj predkladanie správ sú precízne, avšak prístupné a nevyčerpávajúce – aj z dôvodu, aby sa na našu grantovú podporu mohli napojiť nové skupiny, grassrootové a miestne iniciatívy.

Ako sú ženské fondy organizované?

Ženské fondy tvoria sieť a sú spoločne organizované pod vlastnou organizáciou – medzinárodnou sieťou ženských fondov – Prospera. V rámci tejto organizácie vytvárajú menšie, regionálne zložky. Slovensko-český ženský fond je súčasťou európskej skupiny ženských fondov. 
 

* Informácia o ženských fondoch bola spracovaná na základe podkladov, ktoré európske ženské fondy o svojej práci spoločne vypracovali v roku 2017.