cz

Pracovné stretnutie ženských fondov k problematike monitorovania a evaluácie

Sme súčasťou rozvoja a kultivovania procesov monitorovania a evaluácie v prospech žien a ženských práv.

V dňoch 24. až 26. júna 2018 sme sa zo Slovensko-českého ženského fondu zúčastnili pracovného stretnutia ženských fondov, zameraného na tému monitorovania a evaluácie  (anglicky Monitoring, Evaluation and Learning, od toho skratka MEL). To sa konalo v Malajzii, za účasti vyše 60 zástupkýň a expertiek ženských fondov v oblasti zberu dát, monitorovania, evaluácie a reportovania, organizačného učenia sa a plánovania.

Tvorba a implementácia procesov monitorovania a evaluácie zásadným spôsobom súvisí so  zodpovednou správou zdrojov (financií, informácií), reportovaním a plánovaním, či efektívnou prácou organizácie na projektovej a programovej úrovni. Monitorovanie a evaluácia má dopad na organizačné učenie sa, adaptáciu získavaných a prehlbovaných poznatkov a nakoniec i na podporu zmien v rámci organizácie a širších spolupracujúcich platforiem.

Stretnutie bolo organizované Medzinárodnou sieťou ženských fondov – Prospera.

Ciele stretnutia boli nasledujúce:

  • Podporiť tímy ženských fondov v porozumení, dôvere a v zručnosti v oblasti monitoringu a evaluácie,
  • Vytvoriť platformu pre tvorbu spoločných stratégií ako aj objasňovanie spoločných východísk pre riešenie problémov v oblasti monitorovania a evaluácie,
  • Napomáhať ženským fondom v aplikácii inovatívnych ako aj experimentálnych foriem monitorovania a evaluácie, poskytovať podporu pri zlepšovaní databáz, analytických postupov a použitia dát za účelom komunikovania dopadov, osvedčených či novo zavádzaných postupov,
  • Budovať príležitosti pre systematickú výmenu skúseností a dobrej praxe medzi zástupkyňami ženských fondov, pôsobiacich v oblastiach monitorovania, hodnotenia a organizačného učenia sa.

Na stretnutí boli diskutované spôsoby použitia rôznorodých metodologických postupov a nástrojov. Na základe špecifických diagnostických postupov boli identifikované a detailnejšie diskutované potreby jednotlivých fondov v oblasti MEL ako aj ich skúsenosti a osvedčené postupy. Na stretnutí boli vytvorené pracovné skupiny, ktoré, využívajúc formát Comunity of Practice po dobu jedného roka plánujú spoločne pracovať na rôznych témach, spadajúcich pod rámec MEL.

Za Slovensko-český ženský fond sme mali príležitosť zdieľať náš spôsob monitorovania jednak podporených projektov a jednak situácie ženskoprávnych organizácií. Počas stretnutia sme sa delili o naše skúsenosti s participatívnym grantovaním. V nich kladieme dôraz na kvalitatívny rozmer zberu dát, participáciu a dôsledné komunikovanie zistení.