cz

Nadace pro rozvoj občanské společnosti

V letech 2015 – 2016 získal Nadační fond Slovak-Czech Women’s Fund grant na realizaci projektu Udržitelnost a rozvoj kapacit žensko-právních a LGBT+ organizací v České republice. Projekt měl za cíl posilovat a rozvíjet personální, organizační a odborné kapacity žensko-právních a LGBT+ organizací, které aktivně působí v oblasti ženských a LGBT+ práv v České republice.
 

***

Název projektu: Udržitelnost a rozvoj kapacit žensko-právních a LGBT+ organizací
Příjemce grantu: Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund
Celkové náklady projektu: 486 514 Kč
Výše grantu: 437 539 Kč
Doba realizace: duben 2015 - březen 2016

Popis projektu: Projekt bude posilovat a rozvíjet personální, organizační a odborné kapacity žensko-právních a LGBT+ organizací, které aktivně působí v oblasti ženských a LGBT+ práv v České republice. Zaměřuje se na dosažení udržitelné změny prostřednictvím workshopů, posilování spolupráce, výměny a přenosu domácích i zahraničních teoretických a praktických poznatků, zručností a zkušeností pro vybrané oblasti posilování kapacit a identifikaci, výměnu a prezentaci dobré praxe.

Cíle projektu: Cílem projektu je zvýšení stability a udržitelnosti žensko-právních a LGBT+ organizací, které působí v oblasti ochrany a prosazování ženských práv a LGBT+ práv, v oblasti boje proti diskriminaci na základě pohlaví či sexuální orientace, v boji proti jakékoli formě násilí páchaného na ženách a homofobie.

Cílové skupiny: Primární cílovou skupinou projektu jsou žensko-právní a LGBT+ organizace v České republice. V rámci realizace projektu se bude jednat o 10-15 organizací, z toho 5 LGBT+ organizací a 10 žensko-právních organizací se sídlem v České republice.

Aktivity projektu jsme koncipovali tak, aby projekt významnou mírou přispíval k posilování a rozvoji odborných kapacit žensko-právních a LGBT+ organizací, aktivně působících v oblasti ženských a LGBT+ práv v České republice. Aktivity projektu se zaměřují na získávání či posilování celého spektra zručností, které jsou nezbytné pro rozvoj odborných kapacit organizací.

Analýza a case studies v oblastech PR a komunikace s dárci, monitoringu a evaluace, způsobu fungování institucionálních donorů.

Vzdělávací workshop v oblasti PR a komunikace s individuálními a korporátními dárci

Vzdělávací workshop pro oblast využití monitoringu a evaluace při získávání finančních zdrojů

Vzdělávací workshop v oblasti působení mezinárodních, bilaterálních a evropských institucionálních dárců

Evaluace projektu a vydání souhrnné zprávy z projektu

Strategické plánování se zaměřením na práci s individuálními a korporátními dárci

Projekt Udržitelnost a rozvoj kapacit žensko-právních a LGBT+ organizací byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. http://www.fondnno.cz/ a http://www.eeagrants.cz/

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace", jež je financován z EHP fondů 2009-2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.