cz

Typy grantů

Obecná podpora      

Určená na institucionální podporu organizací. Grantová podpora je zpravidla určena na pokrytí operačních nákladů – mezd, komunikačních a cestovních nákladů, nájmů či na krytí nákladů spojených s realizací jiných projektů, které si vyžadují finanční spoluúčast (spolufinancování).

Projektové aktivity

Jde o podporu určenou na realizaci specifických aktivit organizace. Takými můžou být vzdělávací a osvětové aktivity, výzkumy, poskytování specializovaných služeb, testování metodik a inovativních postupů, komunitní aktivity, kampaně.

Cestovní granty         

Cestovní granty jsou určené na krytí cestovních nákladů, spojených s účastí na významných akcích – na konferencích, letních škol, seminářů a odborných workshopů. Jde o akce, účastí na kterých můžou grantistky získat impulzy pro svou práci a aktivizmus.

Mimořádné granty

Jedná se o granty pro skupiny a organizace, které se ocitly v nepříznivé, zložité či neobvyklé situaci; anebo pro ty organizace, pro aktivity kterých je náročné získat finance od jiných donorských organizací.

Stipendium Ludmily Čuchranové                          

Stipendium je určené mladým vědkyním, studentkám doktorandského studia z oblasti přírodních, technických věd a matematiky. Stipendium je určené na částečné krytí nákladů spojených s účastí doktorandky na mezinárodních akcích, ve výjimečných případech aj nákladů spojených s terénním výzkumem. Ze stipendia je možné hradit cestovné náklady, náklady na ubytování a konferenční poplatek.

 

Momentálně Mimořádné stipendium Ludmily Čuchranové neudělujeme. V rokoch 2007 – 2013 jsme udělily 61 stipendií, z toho 39 na Slovensku a 22 v České republice, v celkové částce 20 203,94 EUR (25 912,28 USD). Našim želáním je, abychom mohly udělování stipendií znovu obnovit a přispět k podpoře mladých vědkyň.

Pokud se chcete k naší snaze připojit, tu můžete získat informace, jak na to.


Kdo byla Ludmila Čuchranová?

Socioložka Ludmila Čuchranová pracovala několik let v oblasti styku s veřejností. Akademické tituly získala na Lomonosovově univerzitě v Moskvě a na pařížské Sorbonně. Byla všestranným a aktivním člověkem. Kromě sociologie se ve volných chvílích věnovala kulturologii, studiu jazyků a kulinářskému umění. Její největší zálibou byla astronomie. Poznaní bylo hybnou sílou Ludmilina života.

Mimořádné stipendium, které na její památku uděluje Slovensko-český ženský fond, je určené ženám, jako byla ona sama - mladým vědkyním, které chtějí posouvat hranice lidského poznaní.
 

→ Grantové podmínky

Podpořené projekty