cz

Ženské fondy - cesta k podpoře žen, děvčat a jejich práv

Co jsou ženské fondy, jaká je jejich práce, čemu se věnují?

Co jsou ženské fondy?

Nadační fond Slovak-Czech Women’s Fund je součástí rodiny ženských fondů, které působí ve všech regionech světa. Ženské fondy jsou organizace, které se zasazují za dosáhnutí genderové, rasové, ekonomické, sociální a environmentální rovnosti a spravedlivosti a dodržování lidských práv na komunitní, regionální i globální úrovni.

Z hlediska právní formy to jsou nadační fondy či nadace, které podporují ženskoprávní skupiny a ženské hnutí tím, že jim poskytují finanční a jiné zdroje, aby mohly naplňovat své vize spravedlivého světa.

Co ženské fondy dělají?

· Fundraisují

Napájíme se na tradiční i nové formy zdrojů a fondů, určených pro ženy, děvčata a LGBTIQ+ lidi, mobilizací zdrojů ze svého lokálního/domácího prostředí i zahraničí, ve snaze udržet svoji práci i práci našich grantistických partnerských organizací.

· Financují

Zásadní podíl ze získávaných zdrojů poskytujeme směrem k podpoře skupin žen, děvčat a LGBTIQ+ lidí, ženskoprávních a LGBTIQ+ organizací, koalicí, sítí a hnutí.

· Upevňují hnutí a provázejí

Jako ženské fondy provázíme grantistické partnerské organizace v podpoře jejich práce v jejich vlastním kontextu. Zahrnuje to diskuzi o jejich situaci a potřebách, identifikaci a tvorbu příležitostí pro společné učení se a zvyšování jejich vlivu. Ženské fondy vzešly ze ženského hnutí, jsou jeho součástí a na rozvoj ženského hnutí také zaměřují svoji činnost.

· Ovlivňují donory, donorské a filantropické prostředí

Okrem naší vlastní práce v oblasti získávaní zdrojů, spolu s lokálními a mezinárodními donoři – nadacemi, bilaterálními a multilaterálními donoři, místními samosprávami a vládami a firmami advokujeme ve prospěch žen, směrem k lepším zdrojům pro aktivizmus a práva žen, děvčat a LGBTIQ+ lidí.

· Tvoří a kultivují kulturu feministické filantropie

Oslovujeme, motivujeme a podporujeme jednotlivkyně a jednotlivce v jejich rozhodnutí dlouhodobě podporovat feministický aktivizmus.

Jakým tématům se ženské fondy věnují?

 • Násilí na ženách a děvčatech jako genderově podmíněné násilí
 • Rodičovské, sexuální a reprodukční lidské práva
 • Podpora znevýhodněných skupin žen
 • Rovnost šancí a příležitostí, rodová spravedlivost
 • Rozvojová spolupráce
 • Migrace
 • Lidské práva
 • Rozvoj a posilňování demokracie
 • Budování míru a řešení konfliktů
 • Environmentální spravedlivost
 • Rasová spravedlivost
 • Sociálna a ekonomická spravedlivost
 • Aktivizmus a práva LGBTIQ+ lidí

V čem jsou ženské fondy výjimečné?

· Stavějí mosty, přepájejí a rozumějí

Ženské fondy jsou ve spojení s grantistickými partneři a prostředím, ve kterém působí. Mají expertní porozumění pro to, jakým potřebám a příležitostem ženy, děvčata a LGBTIQ+ lidé čelí, ve snaze posilovat své lidská práva, ve svém kontextu. Pomáhají donorům a filantropickým iniciativám nasměřovat jejich zdroje k ženám, děvčatům a LGBTIQ+ lidem strategickým, respektujícím a udržitelným způsobem.

· Rozvíjejí demokracie

Ženské fondy posilňují ženské a ženskoprávne organizace, skupiny žen a ženské hnutí, které považuje za významný hlas občanské společnosti, která se usiluje o její rozvoj. Vytváříme podmínky a podporujeme síťovaní a spolupráci.

· Rozvíjejí kapacity organizací a jejich institucionální zázemí

Prací ženských fondů je podporovat organizačné kapacity našich partnerských grantistických organizací v různých oblastech – získávaní zdrojů, finančního řízení, síťování, vytváření a rozvíjení nástrojů pro monitorování a hodnocení své práce, vzájemného učení se.

· Udělují granty

V mnohých případech sú ženské fondy prvním, hlavním a někdy i jediným zdrojem podpory pro iniciativy, skupiny, aktivity a organizace, které iniciují, vedou a spravují ženy, děvčata a LGBTIQ+ lidé. Ženské fondy se snaží o účinnou asistenci. Z hlediska procedur, naše žádosti jako i předkládání zpráv je precizní, avšak přístupné a nevyčerpávající – aj z toho důvodu, aby se na naši grantovou podporu mohly napojit nové skupiny, grassrootové a místní iniciativy.

Jak jsou ženské fondy organizovány?

Ženské fondy tvoří síť a jsou společně organizované pod vlastní organizací – mezinárodní sítí ženských fondů – Prospera. V rámci této organizace vytvářejí menší, regionální složky. Nadační fond Slovak-Czech Women’s Fund je součástí evropské skupiny ženských fondů.

* Informace o ženských fondech byla zpracována podle podkladů, které evropské ženské fondy o své práci společně vypracovali v roce 2017.